สมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทยฯ ได้มีการแต่งตั้งประธานอนุกรรมการพัฒนาเยาวชนภูมิภาคตะวันออก ใหม่ 
คือโปร.ชลรัตน์  สสิวงศ์ (โปร.กิ๊ก) ขอแสดงความยินดีกับตำแหน่งใหม่นี้ด้วย และในโอกาสนี้ จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
เพื่อประโยชน์ของเยาวชนในภาคตะวันออกหลายประการ
   

                                         Image                                                                                                              
                            Image             

1.คะแนนสะสม – เยาวชนที่แข่งขันในภาคตะวันออกจะได้ทราบคะแนนสะสม ภายใน 7 วันผ่านทางเวปไซท์

2.เยาวชนสามารถ สมัครแข่งขันล่วงหน้า 1 เดือน และปิดรับสมัครเมื่อจำนวนนักกอล์ฟครบตามจำนวนที่กำหนดไว้

3.
มีการเพิ่ม match แข่งขันสำหรับ คลาส E (อายุ 7-8 ปี) และคลาส F (อายุต่ำกว่า 7 ปี) เป็นครั้งแรกในภาคตะวันออก

4.เยาวชน/ผู้ปกครอง สามารถรับทราบ กฎ/กติกาการแข่งขัน สำหรับภาคตะวันออก ที่เพิ่มเติมจากมาตรฐานของ
    สมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทย
  

5.
นักกอล์ฟจะต้องเป็นสมาชิกของสมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทยเท่า นั้นจึงจะมีสิทธิ์สะสมคะแนนเพื่อไปแข่งขัน
    ในรอบควอลิไฟต่อไป


6.
ภูมิภาคตะวันออก หมายรวมถึง 6 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ   

7.
เยาวชนที่อยู่ นอกเขตภูมิภาคตะวันออก สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ และจะสะสมคะแนนได้ก็ต่อเมื่อแข่งขันครบ
    ตามเงื่อนไขของภาคตะวันออกเท่านั้น


                              Image       

                              Image

คณะกรรมการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นจะเป็นประโยชน์ต่อ นักกอล์ฟเยาวชน
ภาคตะวันออก และเป็นการปรับปรุงมาตรฐานการแข่งขันให้สู่ระดับสากล